Sooritada oste Potents.ee e-poes  saab olla üksnes isik, kes on vähemalt 18-aastat vana.

Meie jaoks on tähtis Teie privaatsus ja isikuandmete ohutus. Täites Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrust (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), tagame Teile eriti läbipaistva ja õiglase Teie isikuandmete töötlemise.

Käesoleva privaatsuspoliitika annab ülevaate Teie õiguste  ja Teie isikuandmete töötlemise põhimõtete kohta.  

Teie andmehaldur on WORLDCAPE INTERNATIONAL OÜ, juriidilise isiku registrikood 14631046, Viru väljak 2 Tallinn Harjumaa 10111, meiliaadress; info@potents.ee
Teie isikuandmete ohutuse eest hoolitseb ka Meie poolt määratud sõltumatu andmekaitseametnik:, meiliaadress: info@potents.e


KUIDAS ME MUUTUSIME UUE SEADUSE JÕUSTUMISEL? 

Alates enda tegevuse algusest oleme me hoolitsenud Teie andmete ohutuse eest, seepärast ei ole meie tegevuses kardinaalseid muutusi. Uue määruse jõustumisel pidime vaid täiendama Teie õigusi uute lisandumisega. Me peame ka edaspidi kinni kõigist järgmistest isikuandmete ohutu töötlemise põhimõtetest: 

 • Töötleme isikuandmeid seaduslikul, ausal ja läbipaistval viisil  (seaduslikkuse, aususe ja läbipaistvuse põhimõte);
 • Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus (otstarbe piiramise põhimõte);   
 • Kindlustame, et töödeldavad isikuandmed on asjakohased, olulised ja piiratud sellega, mis on vajalik nende töötlemise otstarbe seisukohalt (andmete minimeerimise põhimõte);
 • Tagame, et isikuandmed on õiged ja vajaduse korral ajakohastatud ning et võetakse kõik mõistlikud meetmed, et töötlemise eesmärgi seisukohast ebaõiged isikuandmed kustutaks või parandataks viivitamata (täpsuse põhimõte);
 • Säilitame isikuandmeid sellisel kujul, mis võimaldab andmesubjekte identifitseerida ainult seni, kuni see on vajalik andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks (säilitamise piirangu põhimõte); 
 • Töötleme isikuandmeid sellisel viisil, mis tagab isikuandmete asjakohase turvalisuse, sealhulgas kaitseb loata või ebaseadusliku töötlemise eest ning juhusliku kaotamise, hävitamise või kahjustumise eest, kasutades asjakohaseid tehnilisi või korralduslikke meetmeid (terviklikkuse ja konfidentsiaalsuse põhimõte).

MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE EI KOGU JA EI TÖÖTLE?  

 • Me ei kogu Teie kolmandate isikute veebilehtede lehitsemise ajalugu ja ei säilita seda;  
 • Me ei edasta mingeid Teie andmeid meie veebilehe lehitsemise kohta, mille põhjal oleks võimalik tuvastada Teie isikut;  

MILLISEID MINU ISIKUANDMEID TE KOGUTE JA TÖÖTLETE? 

Me kogume ja töötleme ainult Teie piisavaid ja õigeid isikuandmeid, mis on vajalikud nende kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks. 

ISIKUANDMED, MIDA KOGUME JA TÖÖTLEME TEIE OSTU SOORITAMISEL  

Kui Te ostate meie veebipoest potents.ee, loomata isiklikku kontot lepingu sõlmimise eesmärgil, kogume me Teie järgmisi isikuandmeid: 

 • Nimi;
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress;
 • Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress. 

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. 

ISIKUANDMED, MIDA ME KOGUME JA TÖÖTLEME, KUI TE LOOTE MEIE VEEBIPOES KONTO, KUID EI SOORITA OSTU  

Selleks, et ostmine meie veebipoes potents.ee oleks Teie jaoks võimalikult mugav ja kiire, saate Te luua isikliku konto. Kui Te loote isikliku konto, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:  

 • Nimi
 • Perekonnanimi
 • Meiliaadress;
 • Telefoninumber
 • IP aadress.

KOGUME JA TÖÖTLEME TEIE POOLT VABATAHTLIKULT MEILE ANTUD ISIKUANDMEID 

Luues konto meie veebipoes potents.ee  võite Te esitada meile isikuandmeid, mis ei ole kohustuslikud kauba soetamiseks ja neid võime me kasutada Teile sünnipäevaõnnitluste saatmiseks, Teile esimesena üldiste ja isiklike pakkumiste tegemiseks, võimaluse loomiseks osaleda meie poolt korraldatud kampaaniates, programmides või teiste ostude kergendamiseks: 

Täiendavalt võite esitada meile järgmise teabe:  

 • Sugu;
 • Sünnikuupäev;
 • Isiklikul kontol salvestatud maksekaardi andmed.  

MUUD ISIKUANDMED, MIDA ME KOGUME JA TÖÖTLEME, KUI KASUTATE MEIE VEEBIPOODI  

Kui Te ostate meie veebipoest, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: 

 • Ostuajalugu;
 • Käitumisajalugu veebipoes;
 • IP aadress; 
 • Makseajalugu;
 • Teie ja meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili teel ja telefonikõnede salvestised. 
 • Kolmandad isikud, kes saavad kauba/kaupade põhiinformatsiooni; 

Võite näidata ära teise isiku, kes võib võtta vastu Teie ostetud kauba, kui see isik on andnud selleks enda nõusoleku.  Kui Te esitate meile kaupa vastuvõtvate kolmandate isikute andmeid, kinnitate, et Teil on nende isikute nõusolek andmete edastamiseks, kasutamiseks ja töötlemiseks.  
 
MILLISTEL EESMÄRKIDEL TE KOGUTE JA TÖÖTLETE MINU ISIKUANDMEID?
 
Me kogume Teie isikuandmeid  täpselt ja selgelt kindlaksmääratud ning õiguspärastel eesmärkidel ning ei töötle neid hiljem viisil, mis on nende eesmärkidega vastuolus. 

TEIE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE LEPINGU SÕLMIMISEKS ETTEVALMISTUMISE EESMÄRGIL 

Kui Te loote meie veebipoes enda isikliku konto, kuid ei osta midagi, saate Te igal ajal jätkata enda ostusid uuesti registreerumata.  Selleks, et võimaldada Teil igal ajal jätkata enda ostusid, kogume ja töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid: 

 • Nimi;
 • Perekonnanimi;
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress;
 • IP aadress.

Sellel eesmärgil võite Te esitada ka enda täiendavaid isikuandmeid, mida me töötleme vaid juhul, kui Te need sisestate ja säilitate enda isiklikul kontol.    

LEPINGU SÕLMIMISE JA TÄITMISE EESMÄRGIL TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED 

Selleks, et saaksime Teile müüa Teie poolt veebipoes potents.ee valitud kaupa, peame me töötlema Teie järgmisi isikuandmeid:   

 • Nimi;
 • Perekonnanimi
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress;
 • Ostetud kauba kohaletoimetamise aadress;
 • IP aadress. 

Kauba kohaletoimetamise aadressi palume esitada vaid juhul, kui tellimuse esitamisel soovite, et tarniksime kauba näidatud aadressile. 

TEENUSTE PARANDAMISE JA TEGEVUSE ANALÜÜSIMISE EESMÄRKIDEL TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED 

Me soovime, et meie veebipoe potents.ee kasutamine oleks Teile võimalikult lihtne ja mugav, seepärast analüüsime pidevalt enda tegevust ja töötleme Teie järgmisi isikuandmeid: 

 • Ostuajalugu;
 • Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;  
 • Makseajalugu;
 • Tagasiside Teie poolt ostetud kauba kohta;  
 • Küsitluste ajal saadud vastused;  
 • Teie ja Meie vahelise suhtluse ajalugu, kaasa arvatud  suhtlus meili teel ja telefonikõnede salvestised. 

ÜLDISTE JA PERSONAALSETE PAKKUMISTE ESITAMISE JA PROFILEERIMISE EESMÄRGIL TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED  

Selleks, et esitada Teile üldisi pakkumisi kauba ja meie poolt korraldatavate loteriide, kampaaniate, projektide kohta, töötleme me Teie järgmisi isikuandmeid:  

 • Nimi;
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Tarneviiside ajalugu;  
 • Seadmete identifitseerimisnumbrid. 

Selleks, et selgitada välja konkreetselt Teie lemmikud ja Teile aktuaalsed tooted, et saaksime esitada Teile personaalseid pakkumisi. Teie isikuandmete töötlemine automatiseeritud analüüsi teel tagab, et Teile ei pakuta mitteaktuaalseid kaupasid. Teie aja säästmiseks tehakse Teile huvi pakkuvaid kaubapakkumisi. Automatiseeritud analüüsi vahendid tuginevad Teie ostuajalool ja muul Teie poolt esitatud teabel:

 • Nimi
 • Telefoninumber;
 • Meiliaadress;
 • Kohaletoimetamise aadress;
 • Tarneviiside ajalugu;  
 • Makseviiside ajalugu; 
 • Meie veebipoe lehitsemise ajalugu;  
 • Ostuajalugu;
 • IP aadress;
 • Seadmete identifitseerimisnumbrid;  

Teil on õigus igal ajal loobuda Teie isikuandmete töötlemisest üldiste ja isikustatud pakkumiste tegemiseks kauba ja meie poolt korraldatavate  loteriide, kampaaniate, projektide kohta. Isikuandmete töötlemisest eelnimetatud eesmärkidel saate Te loobuda esitades meile kirjaliku loobumise taotluse meili teel info@potents.ee. või uuendades enda valikuid enda registreeringuvormil. 

USALDUSVÄÄRSUSE HINDAMISE EESMÄRGIL TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED
 

Selleks, et kindlustada teenuste kvaliteeti ja vähendada ajakulu Teie tellimuse saamisest selle täitmiseni, töötleme me Teie isikuandmeid, mis on seotud Teie poolt esitatud tellimuste ja nende vastuvõtmisega.  Juhindudes neist andmetest on arvestatav Teie reiting, mis näitab tõenäosust, et võtate enda tellimuse vastu viisil, mille valisite kauba ostmisel. Kui Te ei võta tihti enda tellimusi vastu, langeb Teie reiting ja Teilt võidakse paluda tasuda kauba eest ettemaksuna, mitte selle kättesaamisel. See reiting ei ole avalikustatav ja seda kasutatakse ainult Ettevõtte tegevuse, ohutuse, pettuste ennetuse eesmärkidel. Kui Te ei ole selle reitinguga nõus, võite esitada enda keeldumise argumendid ja nende põhjal vaatame me Teie reitingu üle. 

TEIE AVALDUSTE JA KÜSIMUSTE ANALÜÜSIMISE EESMÄRGIL TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED 

Teile kvaliteetsete teenuste osutamise ja igakülgse teeninduse tagamise eesmärgil töötleme me Teie konto loomisel ja ostude tegemisel esitatud isikuandmeid, samuti töötleme me neid Teie küsimuste ja avalduste analüüsimise eesmärgil.  

TEIE JA MEIE OHUTUSE TAGAMISE EESMÄRGIL  

Selleks, et tagada Teie ja meie töötajate ohutus ja kaitsta end kauba varguste eest füüsilistes poodides ja väljastamispunktides, oleme me sinna paigaldanud jälgimiskaamerad. Kui Te külastate meie poode või kauba väljastamispunkte, olete Te filmitav. Videosalvestisi vaatame me läbi intsidentide, varguste või teiste kuritegude korral selleks, et kaitsta enda kannatada saanud isikute seaduslikke huvisid.  

KAS MINU ISIKUANDMED ON KOGUTAVAD JA TÖÖDELDAVAD SEADUSLIKULT? 

Tagame, et kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult seaduslikel alustel, st kogume ja töötleme Teie isikuandmeid ainult:

 • Kui Te ostate meilt kaupa, on Teie ja meie vahel sõlmitav ostu – müügileping  ja me töötleme Teie andmeid selle alusel; 
 • Kui Te registreerute meie veebipoodi ja loote isikliku konto, töötleme me Teie isikuandmeid, et valmistada Teid ette ostudeks tulevikus; 
 • Kui Te olete andnud enda nõusoleku Teie isikuandmete töötlemiseks;  
 • Meile õigusaktidega määratud nõuete täitmisel; 
 • Volitatud riigiasutuste nõudmisel. 

KAS VÕIN MITTE NÕUSTUDA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEGA JA KASUTADA IKKA POTENTS.EE VEEBIPOODI? 

Te võite alati mitte nõustuda enda täiendavate isikuandmete töötlemisega  ainult analüüsi ja turunduse eesmärkidel. Kuid ilma kohustuslike andmeteta ei ole võimalik tellimust teostada ja ostu sooritada, kuna me ei saa sellist tellimust täita. 

KELLELE ON MINU ISIKUANDMED EDASTATAVAD? 

Isikuandmed on edastatavad vaid usaldusväärsetele kolmandatele pooltele, kellega oleme sõlminud lepingud ja ainult sellises ulatuses, kui on vajalik teenuse osutamiseks. Nõuetekohase teenuse osutamiseks edastame Teie isikuandmeid enda järgmistele partneritele: 

 • Kullerteenust osutavatele ettevõtetele, kes tarnivad Teile kaupa Teie poolt näidatud aadressidele;
 • Maksete sooritamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale Maksekeskus AS  Meie ettevõte on isikuandmete vastutav töötleja ning edastame maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.

 • Kauba tarnijatele, kes toimetavad kaupa Teile isiklikult;  
 • Finantsteenuseid osutavatele ettevõtetele, kellega Te sõlmite kauba järelmaksulepinguid; 
 • Ettevõtetele, kes osutavad kõnekeskuse teenuseid; 
 • Garantiiteenindust osutavatele ettevõtetele; 
 • Meistriteenuseid osutavatele ettevõtetele;  
 • Turundusteenuseid osutavatele ettevõtetele.

Lisaks esitame Teie isikuandmeid:  

 • Õiguskaitseasutustele vastavalt Leedu Vabariigi õigusaktidele; 
 • Riigiasutustele ja kohtutele, kui sellist nõuet näevad ette kohaldatavad õigusaktid.  

KUI KAUA ON MINU ISIKUANDMED SÄILITATAVAD? 

Teie isikuandmed  on säilitatavad nii kaua, kui see on vajalik kauba soetamise lepingu täitmiseks ja vähemalt nii kaua, kui seda  kohustavad meid tegema meie tegevust reguleerivad õigusaktid. Teie isikuandmeid, mida töödeldakse Teie nõusolekul, töödeldakse ja säilitatakse Teie nõusoleku tagasivõtmise päevani.

KUIDAS SAAN TUTVUDA MINU TÖÖDELDAVATE ISIKUANDMETEGA?  

Teil on õigus tutvuda Teie isikuandmetega, mida me töötleme. Enda isikuandmetega saate tutvuda järgmistel viisidel: 

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

KUIDAS SAAN MUUTA/TÄPSUSTADA ENDA ISIKUANDMEID?  

Kui olete märganud, et Teie isikuandmed on ebatäpsed või mitte põhjalikud ja Te soovite neid muuta või täpsustada, siis saate seda teha järgmistel viisidel:  

 • Enda isiklikul kontol minu profiili muutmise keskkonnas; 

MINU PROFIIL -> MUUDA PROFIILI

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

KAS MA SAAN NÕUDA, ET MINU ISIKUANDMED KUSTUTATAKS?  

Teil on õigus esitada taotlus, et me ei töötleks Teie isikuandmeid ja hävitaks need. Teie isikuandmed hävitatakse peale Teie taotluse saamist.  
Teie isikuandmeid ei hävitata meie andmebaasist, kui peale Teie taotluse saamist teeme kindlaks, et:

 • Teie isikuandmed on vajalikud andmete kogumise ja töötlemise eesmärkide saavutamiseks;
 • Te ei ole tühistanud nõusolekut enda isikuandmete töötlemiseks;  
 • Te ei ole nõustunud isikuandmete töötlemisega, kuid selline töötlemine on vajalik meie seaduslike õiguste kaitsmiseks;  
 • Teie isikuandmeid kohustavad meid töötlema kohaldatavad Euroopa Liidu ja siseriiklikud õigusaktid. 
 • Peame töötlema Teie andmeid õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks.  

Taotluse Teie isikuandmete kustutamiseks saate esitada järgmistel viisidel:  

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

KAS SAAN PIIRATA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE ÕIGUST, KUIDAS SEDA TEHA?  

Teil on õigus piirata Teie isikuandmete töötlemist. Kui Te olete piiranud meie õigust töödelda Teie isikuandmeid, ei tee me Teie isikuandmetega mingeid toiminguid peale nende säilitamise. Isikuandmete töötlemist saate Te piirata vähemalt ühel järgmistest asjaoludest: 

 • Teie isikuandmed on ebatäpsed (Isikuandmete töötlemist piiratakse sellisel juhul kuni andmete täpsuse kontrollimiseni); 
 • Teie isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult, kuid Te ei ole nõus, et Teie isikuandmed kustutatakse;  
 • Teie isikuandmed on vajalikud  õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks  või kaitsmiseks; 
 • Teie isikuandmed on töödeldavad  vastu Teie tahtmist (Andmete töötlemine lõpetatakse peale seda, kui on kontrollitud, kas Teie isikuandmete töötlemise põhjused kaaluvad üle Teie soove).  

Enda isikuandmete töötlemist saate Te piirata järgmistel viisidel:  

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

KAS MA SAAN TÜHISTADA ENDA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE NÕUSOLEKU JA KUIDAS SEDA TEHA?  

Te saate tühistada enda nõusoleku isikuandmete töötlemiseks igal ajal.  Nõusoleku saate tühistada mitmel viisil: 

 • Enda isiklikul kontol, minu profiili  muutmise keskkonnas 

MINU PROFIIL -> MUUDA PROFIILI   -> eemaldage märge Teie nõusoleku juurest. 

MIS ON ÕIGUS ANDMETE ÜLEKANDMISELE? KUIDAS SAAN SEDA KASUTADA? 

Õigus andmete ülekandmisele tähendab, et Teil on õigus saada struktureeritud, laialdaselt kasutatavas, masinloetavas ja koostalitlevas vormingus Teie poolt esitatud isikuandmeid, mida me töötleme automatiseeritud vahenditega. Tehniliste võimaluste olemasolul ja Teie taotluse alusel võivad andmed olla edastatavad Teisele Teie poolt näidatud isikule.  
Taotluse isikuandmete esitamiseks ja edastamiseks struktureeritud vormingus saate Te esitada järgmistel viisidel:  

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

KUIDAS SAAN ESITADA TAOTLUSE ENDA ÕIGUSTE RAKENDAMISEKS? 

Teie isikuandmete töötlemisega seotud taotlusi saate meile esitada järgmistel viisidel: 

 • Esitades meile taotluse läbi enda isikliku  potents.ee konto;
 • Saates meile taotluse meili teel: info@potents.ee;

Enda süsteemis tuvastame Teie isiku Teie meiliaadressi põhjal. Esitades meile taotluse ühel äranäidatud viisidest näidake alati ära enda meiliaadress mille seisukohast kogutud teave on osutatav. Kui Te ei näita ära meiliaadressi või kui see ei ühti taotluse esitanud isiku meiliaadressiga, ei ole meil võimalik Teid asjakohaselt tuvastada ja Teile teavet esitada või Teie taotlust täita.   
Taotluste vormid leiate enda isikliku konto muutmise keskkonnas.  

 • Kui Te tunnete, et Teie õigusi on rikutud, saate Te enda õiguste kaitsmiseks pöörduda Riikliku andmekaitse inspektsiooni poole.  
 MIS ON KÜPSISED? 

Küpsised on väiksed tekstifailid, mis on saadetavad Teie seadmesse kui külastate vastavat veebilehte. Küpsised aitavad meil tunda ära Teie seadet ja parandada meie veebilehe funktsionaalsust ning selle kasutamist.